Играйте и спечелете един от пет ваучера за магазини Deichmann Снимка: © Булевард България

За хората есента е нещо като предизвестие за край. За гардеробите обаче тя най-често е ново начало. А за обувките да не говорим. Отново се срещаме с Deichmann, за да зарадваме 5-има от вас с 5 броя ваучери на стойност 50 лв. - по един за всеки участник.

Победителите са участниците с профили @nelly_georgieva_94 @raykovamiteva @mihaela_zlat @plamen.nizorkov @irena__h

Тук можете да се запознаете с общите условия на Играта, провеждаща се в Instagram:


Период на участие

Периодът за участие в oнлайн играта на BoulevardBulgaria.bg и Deichmann (наричана „Играта“) е от 18.09.2023 г. до 21.09.2023 г.

Организатор

Организатор на Играта е „Публитикс Медия ЕООД, ЕИК: 201501023, с адрес на управление гр. София, пк.1000, ул. Екзарх Йосиф 53, представлявано от Асен Григоров Асенов – управител.

Право на участие

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, отговарящо на следните условия:

• Да последва профилите на @boulevard.bulgaria и @deichmann.bg в Instagram;
• Да тагне под Giveaway публикацията своите приятелите с най-стилния есенен гардероб (минимум 1 човек);
• Да сподели публикацията на стори с таг към профилите на @boulevard.bulgaria и @deichmann.bg, за да увеличи шанса си за награда;

За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт и/или услуга, предлагани от Организатора, или предоставянето на какъвто и да е залог.

В Играта нямат право да участват:
• Служители на Организатора и на всички без изключение дружества, които участват в каквито и да било дейности във връзка с организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца);
• Не изпълняват или не отговарят на някое от условията на настоящите Правила.

Механизъм за участие в играта

• Да спази горепосочените условия в секция "Право на участие";

• С включване на участие в играта, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организатора, включително всяко тълкуване на Правилата;

• Печелившият участник носи отговорност за всички разходи във връзка с Наградата, включително за деклариране на Наградата и заплащане на данъци (ако такива се дължат);

Награда

5 ваучера за пазаруване в магазините на Deichamnn България - по един за всеки от изтеглените победители. Всеки ваучер е на стойност 50 лв. Ваучерите са предоставени от Deichmann България.

Получаване на наградата

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип (томбола) измежду всички лица, взели участие в Играта.

Името (потребителското име) на печелившия ще бъде обявено в коментар под поста, след което той следва да изпрати на Организатора лично съобщение с адрес, имена и телефон за изпращане на наградата. Личното съобщение се изпраща до профила @boulevard.bulgaria от профила, с който печалившият е участвал в Играта в срок до 28 септември 2023.

Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност или каквато и да е друга равностойност. Печелившият участник няма право да преотстъпва или прехвърля по какъвто и да било начин на трети лица правото си да получи Наградата.

Наградата ще бъде връчена на печелившите участници от Организатора. Когато наградата го позволява, тя ще бъде изпратена от по пощата или с куриер – до населено място на територията на Република България, за сметка на получателят. Когато естеството на наградата позволява това, тя може да бъде изпращана от Организатора по електронен път – чрез лично съобщение през Instagram или на е-мейл, посочен от спечелилите участници.

• Организаторът не носи отговорност за щети, нанесени върху Наградата след изпращането ѝ или връчването ѝ на печелившия участник.

• Ако в рамките на разумни срокове Наградата не бъде получена от печалившия участник, Организаторът не е задължен да организира нова томбола.

• Брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от играта, които са на стойност над 100 лева, се облагат с окончателен данък в размер на 10%.

Предметните награди на стойност под 100 лева се считат с незначителна стойност и са необлагаеми.

Ограничения на отговорността

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства;

Организаторът не отговарят: а) в случай, че Наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи Наградата или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност Наградата да бъде предоставена, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;

Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави Наградата, в случай, че спечелилият участник в Играта предостави непълна, невярна или подвеждаща информация;

Организаторът имат право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на участниците;

Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта в профилите на @boulevard.bulgria u @deichmann.bg в Instagram. При всякакви злоупотреби, които пряко или косвено могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, при съмнения за извършване на такива, както и при действия или бездействия на участник, които биха могли да увредят, накърнят, опетнят или дискредитират името, имиджа и/или репутацията на Организатора или Deichmann България, Публитикс Медия има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай Публитикс Медия не е длъжно да мотивира или обяснява дисквалификацията;

За манипулация ще се счита използване на повече от една регистрация с различни профили от едно и също лице за участие в Играта; Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;

Организаторът не носи отговорност за качеството на Наградата. Рекламации се предявяват към производителя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България;

Всеки участник обезщетява изцяло и предпазва Организатора и неговите длъжностни лица, служители и представители, всички спонсори на Играта, ако има такива, както и всички трети лица, свързани с разработването и провеждането на Играта (наричани заедно „Обезщетените Страни“) по отношение на всякакви и всички искове, вреди, загуби, претенции, основания за започване на съдебно производство, производства, разходи и/или задължения в резултат на или възникнали във връзка с, или за които се твърди, че са в резултат на или свързани с:

• Кандидатстване на участник, участие, опит за участие или невъзможност за участие в Играта;
• Неспазване от страна на участник на настоящите Правила или на някой от приложимите закони, подзаконови нормативни актове или разпоредби;
• Неразрешено използване от страна на участник (когато е приложимо) на име, образ, глас, работен продукт, търговско наименование (бранд), търговска марка, лого на физическо или юридическо лице;
• Нарушаване или предполагаемо нарушаване на гаранция, декларация или право, предоставено от участник във връзка с Играта;
• Приемане и/или използване на Наградата;
• Всяко право или полза, предоставени от участник на Организатора във връзка с Играта; Небрежност на участник или нарушаване от негова страна на всяко право на интелектуална собственост на трета страна, лична неприкосновеност или друго право. условия:

Други условия

Настоящите Правила са достъпни на интернет страницата на BoulevardBulgaria.bg;

Организаторът си запазват правото да удължава, отлага или анулира Играта, както и по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила без уведомление. Измененията и промените в Правилата, включително промяна на Наградата или съответни дати, се извършват с публикуването им на интернет страницата по предходната точка и влизат в сила от датата на публикуването им;

С регистрирането си за участие в Играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на Публитикс Медия правото да публикува Името (потребителското име) на спечелилите на страницата на профила на @boulevard.bulgaria и @deichamnn.bg в Instagram, с което те ще са потенциално достъпни до неограничен кръг лица (потребители на социалната мрежа, посетители и др.).

Настоящите Правила влизат в сила от 19 април 2023 г.

Правни спорове:

Организаторът на Играта не носи отговорност и не следва да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху Наградата, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организатора и участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентния съд в град София.

Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

Back to есен: подметките от лятото са изтъркани, започваме наново


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Русия удари строителен хипермаркет в Харков, пълен с хора

Най-малко 24 души са ранени, а двама са загинали, много от хората са в неизвестност

17:36 - 25.05.2024